Administratīvā atbildība

41.4 pants. Darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpšana
Par darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu, izņemot šā panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā minētos pārkāpumus, —
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no septiņdesmit līdz 350 (trīssimt piecdesmit)  euro, juridiskajai personai — no 70 (septiņdesmit) līdz 700 (septiņsimt) euro.

Par darba vides riska novērtējuma neveikšanu un darba aizsardzības pasākumu plāna neizstrādāšanu vai tā neatbilstību darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām —
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no 70 (septiņdesmit) līdz 350 (trīssimt piecdesmit) euro, juridiskajai personai — no 140 (simt četrdesmit) līdz 1100 (tūkstoš simt) euro.

Par drošības zīmju nelietošanu un to atbilstošu neizvietošanu darba vidē —
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no 70 (septiņdesmit) līdz 350 (trīssimt piecdesmit) euro, juridiskajai personai — no 140 (simt četrdesmit) līdz 700 (septiņsimt) euro.

Par nodarbināto nenosūtīšanu veikt obligātās veselības pārbaudes, ja normatīvajos aktos tās paredzētas, —
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu darba devējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no 70 (septiņdesmit) līdz 350 (trīssimt piecdesmit) euro, juridiskajai personai — no 140 (simt četrdesmit) līdz 700 (septiņsimt) euro.

Par darbā notikuša nelaimes gadījuma neizmeklēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai slēpšanu —
uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no 140 (simt četrdesmit) līdz 500 (piecsimt) euro, juridiskajai personai — no 350 (trīssimt piecdesmit) līdz 1400 (tūkstoš četrsimt) euro.

Par tāda darbā notikuša nelaimes gadījuma neizmeklēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai slēpšanu, kura rezultātā nodarbinātajam radušies smagi veselības traucējumi vai iestājusies viņa nāve, —
uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no 500 (piecsimt) līdz 700 (septiņsimt) euro, juridiskajai personai — no 2100 (divtūkstoš simt) līdz 4300 (četrtūkstoš trīssimt) euro.

Par šā panta pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —
uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no 500 (piecsimt) līdz 700 (septiņsimt) euro, juridiskajai personai — no 1400 (tūkstoš četrsimt) līdz 2900 (divtūkstoš deviņsimt) euro.

Par šā panta sestajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —
uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no 570 (piecsimt septiņdesmit) līdz 700 (septiņsimt) euro, juridiskajai personai — no 5700 (piectūkstoš septiņsimt) līdz 14000 (četrpadsmit tūkstoš) euro.
(17.04.2008. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.06.2011. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

41.5 pants. Darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpšana, kas rada tiešus draudus nodarbināto drošībai un veselībai
Par darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem, kas rada tiešus draudus nodarbināto drošībai un veselībai, izņemot šā panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā minētos pārkāpumus, —
uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no piecsimt līdz septiņsimt euro, juridiskajai personai — no tūkstoš četrsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

Par nodarbināto nenodrošināšanu ar darbam nepieciešamajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, ja tas rada tiešus draudus nodarbināto drošībai un veselībai, —
uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, juridiskajai personai — no tūkstoš četrsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

Par darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām neatbilstoša darba aprīkojuma lietošanu vai drošības prasību neievērošanu, ja tas rada tiešus draudus nodarbināto drošībai un veselībai, —
uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, juridiskajai personai — no tūkstoš četrsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

Par nodarbināto neinstruēšanu vai apmācības neveikšanu jautājumos par nodarbinātā drošību un veselību darbā, ja tas rada tiešus draudus nodarbināto drošībai un veselībai, —
uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, juridiskajai personai — no tūkstoš četrsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

Par šā panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —
uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no piecsimt septiņdesmit līdz septiņsimt euro, juridiskajai personai — no četrtūkstoš trīssimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro.
(17.04.2008. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.06.2011., 25.04.2013. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

41.6 pants. Darba aizsardzības pakalpojumu sniegšana, pārkāpjot darba aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos kompetentiem speciālistiem un kompetentām institūcijām noteiktās prasības

Par darba aizsardzības pakalpojumu sniegšanu, tajā skaitā riska novērtēšanu, pārkāpjot normatīvajos aktos kompetentiem speciālistiem un kompetentām institūcijām noteiktās prasības, vai par darba aizsardzības pakalpojumu sniegšanu bez kompetenta speciālista sertifikāta vai kompetentas institūcijas kvalitātes sistēmas sertifikāta —
uzliek naudas sodu fiziskajai personai no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, juridiskajai personai — no tūkstoš četrsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro.

Par darba aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem neatbilstošu darba vides iekšējās uzraudzības veikšanu, tajā skaitā riska novērtēšanu, vai par normatīvajos aktos kompetentiem speciālistiem un kompetentām institūcijām noteikto prasību pārkāpšanu —
uzliek naudas sodu fiziskajai personai no simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, juridiskajai personai — no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par darba aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem neatbilstošu darba vides iekšējās uzraudzības veikšanu, tajā skaitā riska novērtēšanu, vai par normatīvajos aktos kompetentiem speciālistiem un kompetentām institūcijām noteikto prasību pārkāpšanu, kas rada tiešus draudus nodarbināto drošībai un veselībai, —
uzliek naudas sodu fiziskajai personai no piecsimt līdz septiņsimt euro, juridiskajai personai — no tūkstoš četrsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro.

Par šajā pantā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —
uzliek naudas sodu fiziskajai personai no piecsimt septiņdesmit līdz septiņsimt euro, juridiskajai personai — no četrtūkstoš trīssimt līdz septiņtūkstoš simt euro.