Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums

2016. gada 1. oktobrī stāsies spēkā jauns līkums, kas regulēs civilo aizsardzību valstī!

http://likumi.lv/ta/id/282333-civilas-aizsardzibas-un-katastrofas-parvaldisanas-likums