Search for:
  • Home/
  • Darba aizsardzība/
  • Darba apstākļu uzlabošanas ieteikumi Latvijā: Pētījuma “Darba apstākļi un riski 2019-2021” atklājumi

Darba apstākļu uzlabošanas ieteikumi Latvijā: Pētījuma “Darba apstākļi un riski 2019-2021” atklājumi

Pētījuma “Darba apstākļi un riski Latvijā 2019-2021” mērķis bija noskaidrot pašreizējo situāciju darba attiecību un darba aizsardzības jomā Latvijā. Pētījumā tika analizēti datus par darba apstākļiem un riskiem laika gaitā, un tika veikti ieteikumi tiesiskā regulējuma vai tā praktiskās ieviešanas uzlabošanai. Šāda pētījuma rezultāti ir svarīgi, lai īstenotu kvalitatīvu un mērķtiecīgu politiku saistībā ar darba attiecībām un darba aizsardzību, sekojot līdzi aktuālajai situācijai un identificējot problēmu cēloņus.

Pētījuma “Darba apstākļi un riski Latvijā 2019-2021” rezultāti sniedz svarīgus ieteikumus politikas veidotājiem un darba aizsardzības jomas ieviesējiem. Pētījuma secinājumi norāda uz nepieciešamību uzlabot darba vides apstākļus un novērst risku faktorus, piemēram, psihoemocionālos faktorus un izdegšanas sindromu. Tāpēc ir ieteicams organizēt informatīvus pasākumus, kur popularizētu labās prakses piemērus un iespējas psihoemocionālo risku pārvaldībai.

Turklāt, svarīgi ir piesaistīt speciālistus, piemēram, fizioterapeitus, un veikt preventīvus pasākumus, īpaši jaunās nozarēs, kurās trūkst zināšanu. Pētījuma rezultāti liecina par nepieciešamību uzlabot datu analīzi un ātri reaģēt uz darba aizsardzības jomā notiekošajām izmaiņām. Ieteikumi ietver arī sabiedrības informēšanas kampaņas par drošību darbā, it īpaši, pievēršot uzmanību gados vecākiem darbiniekiem un viņu nodarbinātības veicināšanai.

Lai mazinātu arodslimību skaitu un novērstu ergonomisko un psihoemocionālo riska faktoru ietekmi, tiek ieteikta sabiedrības informēšana par šo jautājumu mazināšanas iespējām. Ir arī nepieciešams izveidot sistēmu, kas ļautu informēt visas iesaistītās puses par pētījuma rezultātiem un rekomendācijām. Papildus, biomonitoringa datu apkopošana un analīze palīdzētu novērtēt darba vides riska faktorus un veicinātu drošākus darba apstākļus.

Ieteikumu pētījumam turpmākajos pētījumos ietver padziļinātu izpēti par darba vides riska faktoru cēloņiem un vienādo aptauju jautājumu formulējumu, kā arī sistemātisku biomonitoringa datu apkopošanu. Šādus pasākumus ieviešot, darba attiecību un darba aizsardzības jomā Latvijā varētu panākt ievērojamu uzlabojumu un nodrošināt drošāku un veselīgāku darba vidi darbiniekiem.

https://www.vdi.gov.lv/lv/media/2323/download?attachment