Search for:
  • Home/
  • Higiēnas prasības

Higiēnas prasības

9. Kosmētiskajā kabinetā izmanto instrumentus, materiālus un profesionālas iekārtas, kurām ir ražotāja produkcijas kvalitāti apliecinošs dokuments, lietošanas instrukcijas, kā arī iekārtas tehniskā dokumentācija atbilstoši normatīvajiem aktiem.

16. Gaisa temperatūra kosmētiskā kabineta darba telpā nav zemāka par 18 °C.

26. Pēc katra klienta apkalpošanas rokas mazgā un dezinficē.
27. Veicot manipulācijas, kuru laikā ir iespējama saskare ar asinīm vai citiem bioloģiskajiem šķidrumiem, izmanto vienreizējās lietošanas cimdus.
28. Klientus ar redzamām ādas, matu vai nagu slimību pazīmēm aizliegts apkalpot, ja klients neuzrāda ārsta izziņu, kas apliecina, ka slimība nav lipīga.

6. Atbilstoši darba aizsardzības prasības regulējošajiem normatīvajiem aktiem frizētavā nodrošina dabīgo vai mākslīgo ventilāciju.

10. Nogrieztos matus nekavējoties savāc atsevišķā vienreiz lietojamā atkritumu maisā.

11. Telpā, kurā atrodas peldbaseins, un visās ar to saistītajās telpās maksimāli pieļaujamais relatīvais gaisa mitrums ir 85 %, gaisa kustības ātrums nedrīkst pārsniegt 0,15 metrus sekundē.
12. Gaisa temperatūra telpā, kurā atrodas peldbaseins, ir par 1 ºC–3 ºC augstāka nekā ūdens temperatūra peldbaseinā.(10. Peldbaseina ūdens temperatūra ir 25 ºC–29 ºC. Peldbaseinā, kas paredzēts tikai bērniem, ūdens temperatūra ir 28 ºC–30 ºC.)
13. Telpā, kurā atrodas peldbaseins, un visās ar to saistītajās telpās ir ierīkots vispārējs mākslīgais apgaismojums. Mākslīgais apgaismojums telpā, kurā atrodas peldbaseins, nav mazāks par 300 luksiem, bet pārējās telpās – nav mazāks par 100 luksiem.

44. Darbinieki ievēro personīgās higiēnas noteikumus, izmanto un maina darba apģērbu atbilstoši veicamā darba specifikai. Darba apģērbu uzglabā atsevišķi no personīgā apģērba.
45. Darbinieki ēdienu sadala tikai šim nolūkam paredzētā darba apģērbā.

49. Pieļaujamā minimālā gaisa temperatūra telpās, kurās uzturas bērni:
49.1. kas ir jaunāki par trim gadiem, – vismaz 20 °C;
49.2. kas ir vecāki par trim gadiem, – vismaz 18 °C.

51. Telpās nodrošina dabisko un mākslīgo apgaismojumu. Mākslīgā apgaismojuma līmenis grupas vai rotaļu telpā ir 300 luksu (Lx).

55. Bērnu klātbūtnē aizliegts veikt telpu dezinfekciju, dezinsekciju un deratizāciju, kā arī telpu remontdarbus.

11. Pakalpojuma sniegšanas vietā tiek nodrošinātas vismaz šādas telpas:
11.1. uzgaidāmā telpa vai vieta patērētājam;
11.2. telpa vai norobežota vieta, kur atrodas UV iekārta un vieta patērētāja personīgo mantu un drēbju novietošanai;
11.3. vieta telpu uzkopšanas inventāra uzglabāšanai;
11.4. telpa personāla higiēnas vajadzībām (tualete – arī klienta lietošanai).
12. Pakalpojuma sniegšanas vietā ir dabīgā vai mehāniskā ventilācija, nodrošinot gaisa temperatūru, ne zemāku par +18 ºC, grīdas ir viegli tīrāmas un dezinficējamas.

33. Datorklases logus aprīko ar saules aizsargierīcēm (piemēram, aizkariem, žalūzijām).

40. Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, papildus šo noteikumu 39.punktā minētajām prasībām ierīko velkmes skapi. Telpās, kur nav velkmes skapja, aizliegts veikt laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām.

58. Darbinieks ēdienu sadala tikai šim nolūkam paredzētā darba apģērbā.

Minimālais mākslīgā apgaismojuma līmenis iestādes telpās
Nr. p.k. Telpa vai teritorija Apgaismojamā virsma, uz kuras tiek normēts apgaismojums Mākslīgā apgaismojuma līmenis (lx)
1. Iestādes teritorija zeme 20
2. Mācību telpa galda virsma 300
tāfeles vidus (vertikāli) 500
3. Rasēšanas un zīmēšanas kabinets tāfeles vidus (vertikāli) 500
4. Aktu zāle grīda 200
5. Sporta zāle vai sporta zālei pielāgojama aktu zāle grīda 200
6. Garderobe grīda 150
7. Tualete un dušas telpa grīda 150
8. Internāta guļamtelpa grīda 150
9. Internāta sadzīves telpa darba galda virsma 300
10. Internāta mācību telpa galda virsma 300

11. Minimālā gaisa temperatūra dažādās telpu grupās norādīta šo noteikumu 2.pielikumā.
12. Telpās nodrošina dabīgo vai mehānisko ventilāciju.
(Grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.636)
13. Visās dzīvojamās telpās ir dabiskais apgaismojums. Mākslīgā apgaismojuma minimālie līmeņi dažādām telpu grupām norādīti šo noteikumu 3.pielikumā.

Mākslīgā apgaismojuma līmenis dienesta viesnīcas telpās
Nr.p.k. Telpa Augstums no telpas grīdas (m) Mākslīgā apgaismojuma līmenis (luksos)
1. Dzīvojamā telpa 0,8 150
2. Mācību (atpūtas) telpa 0,8 300 (150)
3. Virtuve 0,8 150
4. Vannas (dušas) telpa un tualetes telpa grīda 100
5. Gaitenis un kāpņu telpa grīda 100
6. Saimniecības telpa grīda 100
7. Personāla telpa 0,8 150