Search for:

Jauna kompetenta institūcija ir reģīstrēta

Vadoties pēc LM mājas lapā ievietotas informācijas, darba aizsardzības kompetentu institūciju sarakstā ir notikušas izmaiņas, institūciju pulkam pievienojas Līvānu uzņēmums VD98.
Nodarītas ir šādas funkcijas:

 uzņēmumu atbilstības noteikšana darba aizsardzības un ar to saistīto normatīvo aktu prasībām;
 esošās darba aizsardzības dokumentācijas audita veikšana;
 darba aizsardzības sistēmas izveidošana, uzraudzība un pilnveidošana, politikas izstrādāšana;
 darba vides pārbaude un tajā esošo darba vides riska faktoru noteikšana un to novērtējums;
 darba vides indikatīvo mērījumu veikšana, laboratorisko mērījumu organizēšana, rezultātu analīze un novērtēšana;
 darba vides iekšējās uzraudzības pasākumu plāna izstrādāšana;
 darba aizsardzības instrukciju izstrāde;
 darba aizsardzības žurnālu, protokolu un citas dokumentācijas izstrādāšana;
 darbinieku instruēšana, apmācība;
 darba aizsardzības organizatoriskās sistēmas izveidošana (rīkojumi, nolikumi, normatīvo aktu saraksti);
 dokumentācijas sagatavošana obligātajām veselības pārbaudēm (OVP saraksti, kartes, rīkojumi) un
nodarbināto veselības pārbaužu organizēšana un /vai
veikšana;
 dokumentācijas sagatavošana par individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu (IAL saraksti, izdošanas/saņemšanas dokumentācija);
 uzņēmuma konsultēšana par darba aizsardzības un ugunsdrošības jautājumiem;
 dalība nelaimes gadījumu un arodslimību cēloņu izmeklēšanā;
 uzņēmuma informēšana un konsultēšana par darba aizsardzības normatīvajiem aktiem, to izmaiņām un
piemērošanu;
 uzņēmēju pārstāvēšana kontrolējošās institūcijās;
 citi darba aizsardzības pakalpojumi.