Search for:
  • Home/
  • Darba aizsardzība/
  • Jauni grozījumi darba aizsardzības noteikumos: skaidrāks regulējums bīstamām ķīmiskām vielām darba vietās

Jauni grozījumi darba aizsardzības noteikumos: skaidrāks regulējums bīstamām ķīmiskām vielām darba vietās

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumos Nr. 325 “Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās” ir veiksmīgi stājušies spēkā šodien, 2024. gada 5. aprīlī. Šie grozījumi tika izstrādāti, lai transponētu Eiropas Parlamenta un Padomes 2022. gada 9. marta Direktīvas 2022/431 prasības nacionālajos noteikumos, nodrošinot efektīvāku un skaidrāku regulējumu saistībā ar kancerogēnām, mutagēnām un reproduktīvai sistēmai toksiskām vielām darba vietās.

Grozījumi tiešā veidā uzlabo esošo regulējumu, novēršot pretrunas un dublēšanos starp normām, kas iepriekš varēja radīt neskaidrības to piemērošanā. Konkrēti, tiek pārskatīti un aktualizēti vielu saraksti un to arodekspozīcijas robežvērtības, pievēršot īpašu uzmanību vielām, kas negatīvi ietekmē reproduktīvo sistēmu.

Svarīgi punkti, kas ietverti grozījumos:

  1. Sarakstu atjaunināšana: No Ministru kabineta 2007. gada noteikumu Nr. 325 pirmā pielikuma tiek izkļautas vielas, kas klasificējamas kā kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvai sistēmai toksiskas, un pārceltas uz Ministru kabineta 2008. gada noteikumiem Nr. 803, nodrošinot, ka tās tiek regulētas atbilstoši to riska līmenim.
  2. Pielikumu svītrošana: Tiek svītrots 2. pielikums par ķīmisko vielu sinonīmiem, atspoguļojot faktisko situāciju, ka, ņemot vērā digitālās tehnoloģijas, šī informācija ir viegli pieejama citos avotos un tā nav jādublē normatīvajā aktā.
  3. Standartizācijas prasības: Grozījumi atjaunina standartizācijas prasības, lai tās atbilstu jaunākajām standartizācijas praksēm, vienlaikus samazinot administratīvo slogu.

Šie grozījumi atspoguļo gan zinātniskās atziņas par ķīmiskām vielām un to ietekmi uz darbinieku veselību, gan nepieciešamību padarīt regulējumu pārredzamāku un vieglāk piemērojamu darba devējiem. Iesaistītās institūcijas un sabiedrības līdzdalības process ir veicinājis plašu vienprātību par grozījumu nepieciešamību un formu, nodrošinot, ka tie atbilst gan nacionālajām, gan Eiropas Savienības tiesību normām.

Ar grozījumu stāšanos spēkā, uzņēmumiem un organizācijām, kurās darbinieki saskaras ar ķīmiskām vielām, ir jānodrošina, ka tiek ievērotas atjauninātās prasības, lai maksimāli aizsargātu darbinieku veselību un drošību.