Search for:

LM ziņas: Precizēti vairāki darba aizsardzības noteikumi

Avots: http://www.lm.gov.lv/news/

Labklājības ministrija (LM) precizējusi vairāku ar darba aizsardzību saistītu noteikumu prasības un terminoloģiju, lai atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktiem par ķīmisko vielu klasificēšanu un marķēšanu nodrošinātu nodarbināto veselību un drošību darbā.

Izdarītas izmaiņas ķīmisko vielu un maisījumu marķējumos, tādējādi uzņēmumos būs jāveic nodarbināto informēšana un apmācība par ķīmisko vielu marķējumiem, pievēršot uzmanību ķīmisko vielu apzīmējumiem, gan tās iepērkot, gan lietojot, kā arī drošības zīmju un piktogrammu lietošanai. Turpmāk zīme vispārēja bīstamība papildināta ar piezīmi, ka brīdināšanai par bīstamām ķīmiskām vielām vai maisījumiem zīmi būs atļauts izmantot vienīgi, lai apzīmētu vietas ar vairāku bīstamo vielu vai maisījumu krājumiem. Savukārt drošības zīme kaitīga vai kairinoša viela ir svītrota.

Kancerogēno vielu definīcija izteikta jaunā redakcijā, sniedzot precīzāku skaidrojumu par kancerogēno vielu daudzveidību. Vienlaikus noteikts precīzāks formulējums darbiem, kuru laikā notiek nodarbināto saskare ar kancerogēnu vielu putekļiem, iztvaikojumiem vai aerosoliem, kas rodas, apdedzinot un elektriski rafinējot vara un niķeļa rūdas.

Ņemot vērā Latvijas uzņēmumos darba vidē esošās ķīmiskās vielas, kurām nodarbinātie pakļauti savā ikdienas darbā un, kas var ietekmēt viņu veselību, kā arī, ņemot vērā zinātniskos pētījumus un atklājumus, ķīmisko vielu arodekspozīciju saraksts papildināts ar arodekspozīcijas robežvērtībām propāna gāzei, kūdras putekļiem un akmensvates putekļiem.

Precizēti arī darba vides faktori un darbi, kas var radīt risku grūtniecēm un sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti, un var nelabvēlīgi ietekmēt sievietes, augļa un mazuļa veselību.

Tāpat darba aizsardzības speciālistiem un darba devējiem, organizējot jauniešu nodarbināšanu, būs jāņem vērā precizētais darbu saraksts, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus, jo īpaši, ja darbā paredzēta saskare ar ķīmiskām vielām un maisījumiem.

Iepriekšminēto paredz Ministru kabineta noteikumi Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība, Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā, Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās, Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās, Noteikumi par darbiem, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus, un izņēmumi, kad nodarbināšana šajos darbos ir atļauta saistībā ar pusaudža profesionālo apmācību. Tie otrdien, 7.aprīlī, apstiprināti valdībā. 

No 2012.gada 1.decembra ķīmiskās vielas tiek klasificētas, marķētas un iepakotas atbilstoši regulas 1272/2008 prasībām, bet ķīmisko vielu maisījumiem ir noteikts pārejas periods līdz 2015.gada 1.jūnijam.

Attiecīgi no 2015.gada 1.jūnija visiem ķīmiskajiem maisījumiem, kas tiks laisti tirgū, būs jābūt marķētiem, klasificētiem un iepakotiem atbilstoši regulas 1272/2008 prasībām. Tomēr pamatojoties uz regulas 1272/2008 61.panta 4.punktu līdz 2017.gada 1.jūnijam, nemainot marķējumu un iepakojumu, ir atļauts lietot ķīmisko vielu maisījumus, kas marķēti atbilstoši iepriekšējām prasībām un laisti tirgū līdz 2015.gada 1.jūnijam. Minētā atkāpe attiecas arī uz ķīmisko vielu maisījumu drošības datu lapām, kā arī uz apzīmējumos lietotajām piktogrammām.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, LM Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv