Search for:

Nenodrošināt veselības polisi darbiniekiem, kuri smēķē, likumīgi?

Atbilstoši Latvijas Darba likuma un Darba strīdu likuma noteikumiem, visiem darba ņēmējiem ir vienlīdzīgas tiesības uz darbu, taisnīgiem un drošiem darba apstākļiem, kā arī taisnīgu darba samaksu. Darba likuma 7. panta otrajā daļā ir noteikts, ka šīs tiesības ir jānodrošina bez jebkādas diskriminācijas, ievērojot personas rasi, ādas krāsu, dzimumu, vecumu, invaliditāti, reliģisko, politisko vai citu pārliecību, nacionālo vai sociālo izcelsmi, mantisko vai ģimenes stāvokli, seksuālo orientāciju vai citus apstākļus.

Darba samaksas sastāvdaļu, tai skaitā veselības apdrošināšanas polisi, regulē Darba likums. Darba devējs var piešķirt papildu labumus, piemēram, prēmijas, bet tie nav obligāti saskaņā ar likumu. Tomēr, ja darba devējs tos piedāvā, tiem jāatbilst Darba likumā noteiktajam.

Ja darba devējs nepiedāvā veselības apdrošināšanas polisi, pamatojoties uz darbinieka smēķēšanu, tas var tikt uzskatīts par atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpumu un aizskarto tiesību neievērošanu. Darbiniekam ir tiesības sūdzēties darba devējam, un, ja darba devējs nenovērš tiesību pārkāpumus, darbiniekam ir tiesības vērsties tiesā ar prasības pieteikumu vai vērsties Valsts darba inspekcijā, lai veiktu pārbaudi par normatīvo aktu pārkāpumiem.

Tiesības un aizskarto tiesību aizsardzība ir svarīgi aspekti darba attiecībās, un likumi nodrošina aizsardzību no diskriminācijas un nepamatotas atšķirīgas attieksmes pret darba ņēmējiem. Valsts darba inspekcija ir atbildīga par uzraudzību un pārbaudēm saistībā ar darba tiesību ievērošanu un aizsardzību.

https://lvportals.lv/e-konsultacijas/29952-vai-uznemums-drikst-nenodrosinat-veselibas-polisi-darbiniekiem-kuri-smeke-2023