Search for:

Par elektromagnētisko lauku radīto risku

Š.g. 13. oktobrī MK sēdē tika izskatīts Noteikumu projekts “Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē”.

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40361467&mode=mk&date=2015-10-13

Noteikumi likumi.lv 

No Noteikumu anotācijas:  

“Pašlaik Latvijā nav spēkā normatīvo aktu, kas reglamentētu specifiskas prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētisko lauku radīto risku.”

“Noteikumu projekta mērķis ir radīt tiesisko regulējumu darba aizsardzības prasību minimuma noteikšanai nodarbināto aizsardzībai pret risku viņu veselībai un drošībai, ko rada vai var radīt elektromagnētisko lauku iedarbība, kā arī noteikt darbības vērtības un ekspozīcijas robežvērtības atbilstoši Direktīvas 2013/35/ES prasībām”

“Noteikumu projektā tiek noteikts, ka noteikumi stājās spēkā ar 2016.gada 1.jūliju.”

“Noteikumu spēkā stāšanas rezultātā darba devējiem būs pienākums veikt elektromagnētiskā lauka mērījumus (ja nepieciešams konkrētajā darba vietā)…”

“Informācija par noteikumu projektu pirms izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē tika ievietota Labklājības ministrijas mājas lapā www.lm.gov.lv viedokļa izteikšanai līdz 2015.gada 29.maijam.”

“Līdz noteiktajam priekšlikumu iesniegšanas termiņam priekšlikumi no sabiedrības netika saņemti. Noteikumu projekta saskaņošanas procesā notika konsultācijas ar LBAS un LDDK.”