Search for:
  • Home/
  • Speciālistu sertifikācija

Speciālistu sertifikācija

  1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Sertifikācijas centrs” Speciālistu Sertificēšanas Centrs
  2. SIA “METRIO” Sertifikācijas centrs

Avots: LATAK

Pamats: Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību 

11. Pēc šo noteikumu 10.punktā minētā termiņa beigām darba aizsardzības vecākais speciālists (turpmāk – kandidāts), lai iegūtu kompetenta speciālista sertifikātu, kas apliecina personas kompetenci darba aizsardzības jautājumos (turpmāk – kompetenta speciālista sertifikāts), vēršas personāla sertificēšanas institūcijā, kas ir akreditēta sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2005 “Atbilstības novērtēšana – Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām” prasībām un par kuru Ekonomikas ministrija publicējusi paziņojumu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (turpmāk – personāla sertifikācijas institūcija), un iesniedz personāla sertifikācijas institūcijā iesniegumu un šādus dokumentus:

11.1. izglītību apliecinošu dokumentu par profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā atbilstoši profesijas standartam “Darba aizsardzības vecākais speciālists” (kopiju) vai kompetenta speciālista sertifikātu par iepriekšējo darbības periodu (kopiju);

11.2. vienu vai vairākus dokumentus, kas apliecina kandidāta ne mazāk kā triju gadu praktisko darbību darba aizsardzības jomā pēdējo piecu gadu laikā (vai to kopijas);

11.3. dokumentus, kas apliecina kandidāta zināšanu apguvi par darba aizsardzības jautājumiem ne mazāk kā 80 stundu apmērā pēdējo piecu gadu laikā (kopijas);

11.4. (svītrots ar MK 21.08.2012. noteikumiem Nr.576).

(Grozīts ar MK 19.10.2010. noteikumiem Nr.982; MK 21.08.2012. noteikumiem Nr.576; MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.947)